Leveringsvoorwaarden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden van Ankerdakvensters te Groningen

“Deze Algemene Voorwaarden zijn in december 2003 tot stand gekomen tussen de brancheorganisatie HIBIN en de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2011.
Ankerdakvensters is geen lid van bovengenoemde brancheorganisatie HIBIN maar heeft zich apart bij de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (zie www.degeschillencommissie.nl) geregistreerd. In het kader van die registratie zijn met de SGC bindende afspraken gemaakt over de nakoming van de uitspraken van de Commissie.”

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van eenberoep of bedrijf. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die bedrijfsmatig offertesuitbrengt, die bouw- en afbouwmaterialen levert, daartoe te verwerken producten leverten indien overeengekomen verwerkt, aanbrengt en/of monteert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomenlevering van materialen en indien overeengekomen uit te voeren werkzaamheden.
Algemene Voorwaarden: Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en leveringbouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden.
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen van destichting Geschillencommissies voor consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP DenHaag.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aanconsumenten en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 – Aanbod

1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leverenmaterialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. Deomschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordelingvan het aanbod door de consument mogelijk te maken.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende30 dagen na ontvangst van het aanbod.
3. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden ditverhinderen.
4. Het aanbod vermeldt de uiterste datum waarop de materialen zullen wordengeleverd en indien van het aanbod deel uitmakend de uit te voerenwerkzaamheden zullen aanvangen, tenzij de ondernemer in zijn aanbod vermeldtdat hij slechts bij benadering een datum kan geven. Indien het aanbod (mede) deuitvoering van werkzaamheden omvat wordt daarin een vaste datum dan wel eenvermoedelijk weeknummer van oplevering vermeld.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in deprijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal wordengehanteerd: aanneemsom of regie.
a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedragovereen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
b) Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurigeopgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van debenodigde materialen).De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de teverwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer levert de overeengekomen materialen goed en deugdelijk ennaar de bepalingen van de overeenkomst. De ondernemer voert dewerkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomstuit. De uit te voeren werkzaamheden worden verricht binnen de normalewerktijden die gelden voor de onderneming, tenzij anders is overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de levering van materialen en bij uitvoering vanwerkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in achtzoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3. De ondernemer verstrekt de consument duidelijke instructies over het lossen vande materialen, zodat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaaris en de materialen naast de wagen kunnen worden gelost. De ondernemervermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbieding.
4. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
– onjuistheden in de opdracht voor zo ver de ondernemer deze kent ofredelijkerwijs behoort te kennen;
– gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen ofhulpmiddelen) die door de consument ter beschikking zijn gesteld voorzover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werkenop een ondeugdelijke ondergrond, voor zover de ondernemer deze kentof redelijkerwijs behoort te kennen.
5. De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
6. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzakedeskundige personen.
7. De ondernemer heeft recht op termijnverlenging indien de uitvoering van hetwerk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van deconsument komen.

ARTIKEL 6 – Verantwoordelijkheid van de consument

1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leverendan wel het werk te verrichten.
2. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goedbereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamhedenworden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
3. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over devoor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voorhet werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van deondernemer.
4. De consument verschaft de hem ter beschikking staandeaansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energieen water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voerenwerkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemerbehoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werkdaarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van ditlid ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis testellen.
6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd dooromstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument dedaarmee voor de ondernemer verband houdende schade te vergoeden, indiendeze omstandigheden de consument kunnen worden toegerekend.
7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies enwerkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument terbeschikking zijn gesteld.Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument tewaarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.

ARTIKEL 7 – Onvoorziene complicaties

1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervanzo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
2. Indien de ondernemer de consument niet kan bereiken, dient hij het werk teonderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelenvereist.
3. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met eenonvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn terbeperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.
4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan deconsument meer- en minderwerk opdragen.

ARTIKEL 8 – Meer- en minderwerk

1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan deconsument nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparteovereenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo vande daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsom.
2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden voorafschriftelijk overeengekomen. 3. Bij betwisting zal de ondernemer het bestaan van de opdracht tot meer- enminderwerk moeten aantonen.

ARTIKEL 9 – Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

1. De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van hetwerk geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
2. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 sub a zalde consument de ondernemer de hem toekomende aanneemsom vergoedenvermeerderd met de door de ondernemer gemaakte kosten en verminderd met debesparingen die voor de ondernemer voortvloeien uit de opzegging.
3. Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b zal deconsument aan de ondernemer vergoeden de bestede loon- en materiaalkostenvermeerderd met de door de ondernemer gemaakte kosten, inclusief eenredelijke vergoeding voor de gederfde winst die de ondernemer over het gehele
werk zou hebben genoten.
4. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in ditartikel aan een gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat meete werken.

ARTIKEL 10 – (Op)levering

1. Wanneer partijen een vaste datum van (op)levering zijn overeengekomen,worden de materialen / wordt het werk op deze datum (op)geleverd. Wanneerpartijen een vermoedelijke datum van (op)levering zijn overeengekomen,worden de materialen/ wordt het werk op of omstreeks deze datum (op)geleverd.
2. Het werk wordt in de navolgende gevallen als (op)geleverd beschouwd:
a. wanneer de ondernemer de consument schriftelijk heeft medegedeeld dathet werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard door ondertekeningvan een opleveringsformulier;
b. wanneer een redelijke termijn is verstreken nadat de ondernemerschriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid isen deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzijde consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerdafkeurt. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgendebetalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden totonthouding van de goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventueleingebruikneming niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de indit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;
c. wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer ingebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van eengedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) nietgerechtvaardigd is;
d. bij levering van materialen af magazijn: zodra de materialen in of op devervoermiddelen zijn geladen;
e. bij franco levering van materialen: zodra de zaken ter plaatse zijnaangevoerd en gelost.
3. Gebreken in geleverde materialen die de consument redelijkerwijs kanconstateren dienen door de consument na aflevering en vóór verwerking en/ofmontage zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld bij deondernemer.
4. Bij verwerking/montage van de te leveren materialen door de ondernemer dient,ingeval de materialen vóór de verwerking/montage worden afgeleverd, deconsument de materialen bij aflevering te controleren op aantallen en zichtbarebeschadiging van de verpakkingen.

ARTIKEL 11 – Overschrijding (op)leveringstermijn

1. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor de oplevering vande door de ondernemer uit te voeren overeengekomen werkzaamheden is deondernemer aan de opdrachtgever – zonder dat de opdrachtgever hem in gebrekehoeft te stellen – een gefixeerde schadevergoeding van € 30 per kalenderdag verschuldigd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overeengekomen vasteopleveringsdatum wordt overschreden, tenzij de ondernemer aantoont dat ditkomt door omstandigheden die niet voor zijn risico zijn. Deze boeteregeling isvan overeenkomstige toepassing op de situatie dat oplevering éérder plaatsvindtdan de door partijen overeengekomen vaste datum doch op die dag blijkt dat inredelijkheid niet van oplevering gesproken kan worden.
2. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke datum voor deoplevering van de door de ondernemer uit te voeren overeengekomenwerkzaamheden dient de opdrachtgever de ondernemer schriftelijk in gebreke testellen en de gelegenheid te geven de werkzaamheden alsnog binnen een
redelijke termijn op te leveren. Verzuimt de ondernemer dit dan is hij aan deopdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding van € 30 per kalenderdagverschuldigd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze redelijke termijnwordt overschreden, tenzij de ondernemer aantoont dat dit komt dooromstandigheden die niet voor zijn risico zijn. Deze boeteregeling is vanovereenkomstige toepassing op de situatie dat oplevering éérder plaatsvindt dande door partijen overeengekomen vermoedelijke datum doch op die dag blijktdat in redelijkheid niet van oplevering gesproken kan worden.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij eenovereengekomen bedrag kleiner of gelijk aan € 5.000 maximaal 20% van datbedrag en bij bedragen groter dan € 5.000 maximaal 10% van dat
bedrag.
4. De opdrachtgever is bevoegd om de in lid 1 en 2 bedoelde schadevergoeding teverrekenen met de eerstvolgende termijn of met de eindafrekening. Dezeschadevergoeding is niet verschuldigd voor dagen zowel binnen als na debedoelde opleveringstermijn dat de oplevering door overmacht van de
ondernemer is vertraagd.
5. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor de levering vanmaterialen heeft de opdrachtgever het recht – zonder de ondernemer in gebrekete hoeven stellen – om de overeenkomst te ontbinden.
6. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke datum voor delevering van materialen dient de opdrachtgever de ondernemerschriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven deze materialenalsnog binnen een redelijke termijn te leveren. Verzuimt de ondernemer dit danheeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 12 – Retourzendingen

1. Alleen onbeschadigde materialen die door de ondernemer uit voorraad zijngeleverd kunnen – voor zover de leverancier de betreffende materialen nog invoorraad houdt – worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 wekenna levering in originele, onbeschadigde en complete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding.
2. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

ARTIKEL 13 – Zekerheid bij vooruitbetaling

De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst van de consument eenvooruitbetaling van maximaal 10% van het overeengekomen bedrag bedingen.

ARTIKEL 14 – Betaling in termijnen

1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt inevenredigheid met de voortgang van de levering / het uit te voeren werk.Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangstvan de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijnverplichting terzake van de voortzetting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.

ARTIKEL 15 – De eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na de (op)levering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werkis uitgevoerd voor de prijsvormingsmethode aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.
5. Indien de ondernemer bij de prijsvorming methode regie een richtprijs afgeeft,mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
6. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen twee weken na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 16 – Niet-nakoming van de betalingsverplichting

1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 14 lid1 en artikel 15 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze renteis gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee wekenbevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer
hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening
van de consument.
4. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 17 – Garantie voor het geleverde

1. De ondernemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden tekortkomingen aan het uitgevoerde werk gedurende een termijn van 24maanden vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek hem niet kan worden toegerekend of het gebrek het gevolg is van het niet uitvoeren van een door de leverancier voorgeschreven periodiek onderhoud. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
2. Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of showroommodel als doorsnee- hoedanigheid van de levering. Voor zover met betrekking tot te leveren of te verwerken materialen, wat betreft de maatvoeringen technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van wie de ondernemer de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DIN normen,geldt die garantie ook tussen de ondernemer en de consument.
3. De tekortkomingen als bedoeld in lid 1 zijn tekortkomingen die niet eerder danhet moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnenworden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan deondernemer zijn meegedeeld.

ARTIKEL 18 – Geschillenregeling

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, uitgevoerde werkzaamheden en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
3. Nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

HIBIN zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

De navolgende bedingen zijn door Ankerdakvensters zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaats gevonden tussen brancheorganisatie HIBIN en de consumentenorganisatie(s) in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Deze bepalingen kunnen uiteraard geen afbreuk doen aan de tweezijdig vastgestelde bedingen en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Ter voorkoming van onnodig hoge kosten voor de bedrijfsmatige afvoer van afval gaan wij er van uit, dat alle uit het werk komende materialen door de opdrachtgever zelf afgevoerd worden, tenzij dit schriftelijk anders overeengekomen is.